ตรวจสอบข้อมูล/แจ้งชำระเงินตรวจสอบข้อมูล/แจ้งชำระเงิน