ร่วมบริจาค


กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำโรคมะเร็ง โดยโครงการ Cancel Cancer Festival 2019
**จำนวนที่มีความประสงค์บริจาคสามารถออกใบเสร็จได้เต็มจำนวน**


*ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินการบริจาคให้ภาย 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินบริจาค*